Innehåll »
 

Stödet för ensamföretagare vid coronavirussituationen

Yksinyrittäjätuen haku on päättynyt 30.9.

Ensamföretagare kan ansöka om stöd hos kommunerna på grund av COVID-19-epidemin. Stödet är 2 000 euro och det beviljas för att få företagens ekonomiska situation till ett hållbarare botten. De sju kommunerna på Keukes verksamhetsområde har kommit överens om att ensamföretagare kan ansöka om stöd via en gemensam tjänst som finns på Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Keukes webbsida. Ansökningssidan öppnas onsdagen den 15 april 2020. Det egentliga stödbeslutet och en eventuell utbetalning sköts av den kommun som ensamföretagarens företag har som hemkommun.

På den här sidan hittar du en sammanfattning av de viktigaste frågorna med svar. Sidan är riktad till ensamföretagare i Borgnäs, Högfors, Kervo, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby. Här hittar du även anvisningar i hur man gör en ansökan. Ansökningsblanketten öppnas onsdagen den 15 april 2020 kl 14 på denna sidas nedre kant.

Ansökningstiden:

Stödet är tidsbegränsat och det kan ansökas från och med att ansökan öppnas fram till sista ansökningsdagen som är 30.9.2020. Kommunerna beviljar stödet enligt det anslag som de fått från staten. Därför är det möjligt att ansökan stängs redan tidigare om anslaget tar slut.

Hur stort är stödet för ensamföretagare vid coronavirussituationen och vad får man använda det för?

Understödet för ensamföretagare består av ett engångsbelopp på 2 000 euro som får användas för att täcka kostnaderna för ensamföretagarens företagsverksamhet som uppstått 16.3–31.8.2020. Dessa kostnader är till exempel kostnader för lokaler och utrustning som anskaffats för företagsverksamhet samt bokförings- och kontorsavgifter. Lön som företagaren lyft för sitt eget bruk beaktas inte som kostnad, med stödet får användas för att täcka alla andra kostnader.

Vem kan ansöka om stöd via Keukes webbsidor?

Ensamföretagare vars företag enligt Företags- och organisationsdatasystemets (YTJ) register är registrerat i någon av följande kommuner på Nyland kan använda den elektroniska blanketten för att göra en ansökan.

 • Borgnäs
 • Högfors
 • Kervo
 • Nurmijärvi
 • Sibbo
 • Träskända
 • Tusby

Stödansökan tas emot enbart via det elektroniska systemet. Det är inte möjligt att lämna in sin ansökan direkt till ovan nämnda kommuner. Ditt företags hemkommun fattar beslutet om att bevilja stöd och betalar stödet.

Stödet beror inte på företagsform och finansieringssätt. Det är avsedd för företagare som

 • bedriver affärsverksamhet ensam som en företagare eller yrkesutövare och inte har anställd arbetskraft; även frilansföretagare
 • är företagare på heltid oberoende av verksamhetens juridiska form eller finansieringssätt

I ansökningsblanketten ska man fylla i följande uppgifter

 • Grunduppgifter om den sökande (FO-nummer [om man har ett], företagsform, FöPL-försäkringsnummer [om man har ett], datumet när affärsverksamheten inleddes, kontonummer IBAN)
 • Beskrivning av verksamheten
 • Uppgifter om andra de minimis-stöd (bl.a. startbidrag, stöd som beviljats av eller via Finnvera, Business Finland, NTM-centralen, kommunen eller landskapet) som den sökande beviljats tidigare under pågående år och två föregående skatteår. (OBS! Om företaget har beviljats någon annan form av coronastöd, till exempel Business Finlands förhandsutredningsfinansiering, kan företaget inte ansöka om stöd för ensamföretagare. Stöd kan inte beviljas två gånger för samma ändamål.)
 • En plan över hur verksamheten kan stabiliseras (hur företagaren ämnar använda stödet)

Till ansökan ska bifogas följande dokument:

 • Bokslutet för år 2019/senast upprättade bokslutet eller skattedeklarationen för år 2019/senaste skattedeklarationen eller en förklaring att företaget är grundad efter 1.1.2020 (pdf, de vanligaste bildformaten)
 • Kopior av bokföringen och/eller kontoutdrag för att bevisa hur försäljningen och kostnaderna har utvecklats 2020 (pdf, de vanligaste bildformaten). Den ekonomiska situationen anses ha försämrat om företagets försäljningsintäkter har minskat med över 30 procent efter 16.3.2020.
 • Intyg över betalning av skatter eller intyg över skatteskulder (pdf, de vanligaste bildformaten)
 • Om företaget har skatteskulder, även en av Skattemyndigheten godkänd betalningsplan för skulderna (pdf, de vanligaste bildformaten)

Företagaren ska vid inlämnandet av ansökan försäkra att uppgifterna är rätta. Om företagaren sköter sin bokföring själv, behöver uppgifterna inte intygas av en bokförare. Företagaren ska ändå försäkra att uppgifterna är rätta.

För att fylla i ansökan krävs elektronisk identifiering. För detta behöver du bankkoder eller ett mobilcertifikat. Obs! Det är inte möjligt att spara ett utkast av ansökan. Vänligen se till att du har tillgång till alla de uppgifter som du behöver för att fylla i ansökan innan du börjar själva ifyllningen.

Läs igenom anvisningen och fyll i ansökan noggrant. Om du är osäker om något fält, kontakta först Keukes ansökningsrådgivning, tfn 050 523 8897, måndag–fredag kl. 9.00–16.


Finns det villkor för stödet? Hur bedöms dem?

Stödet beviljas förutsatt att ensamföretagarens ekonomiska situation och omsättning har försämrats efter den 16 mars 2020 till följd av COVID-19-epidemin och att ensamföretagaren bedöms ha förutsättningar för fortgående lönsam verksamhet.

Den ekonomiska situationen anses ha försämrat om företagets försäljningsintäkter har minskat med över 30 procent och kostnaderna är på ungefär samma nivå. Intäkterna jämförs med bokslutet för år 2019 eller med skattedeklarationen.

Detta betyder att affärsverksamheten på grund av bokslutet för år 2019 eller skattedeklarationen ska ha varit lönsamt.

Om företagsverksamheten har inletts efter den 31 december 2019, ska man lämna in en annan pålitlig redogörelse (kopia av bokföringen och kontoutdrag) Om ensamföretagaren har skatteskulder, behövs även en av Skattemyndigheten godkänd betalningsplan för skulderna. Betalningsplanen ska ha upprättats innan ansökan lämnas in.

Vem kan få stöd?

Stödet kan beviljas en företagare som ensam och på heltid bedriver ekonomisk verksamhet i Finland och som inte har anställd arbetskraft. Företagaren bedriver verksamheten på heltid om hen har ett FöPL-försäkringsnummer eller om hen kan visa upp en företagarinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro per år.

Hurdana företagsformer kan få stöd?

Stödet för ensamföretagare är inte beroende av verksamhetens juridiska form eller finansieringssätt. Det kan alltså beviljas till alla företagsformer där en ensamföretagare kan bedriva verksamhet, det vill säga privata näringsidkare eller firmanamn, kommanditbolag eller aktiebolag.

Till och med så kallade lättföretagare som sysselsätter sig själva och bedriver företagsliknande verksamhet utan att ha ett eget företag kan få stöd. Även frilansföretagare kan få stöd, om de bedriver verksamhet som självständiga näringsidkare, med ett firmanamn (näringsidkare eller handelsidkare), eller i ett personbolag (öppet bolag, kommanditbolag), aktiebolag eller andelslag.

Är man ensamföretagare om man har sagt upp alla sina anställda?

Med ensamföretagare avses en företagare som ensam bedriver ekonomisk verksamhet och som inte har anställd arbetskraft. Företagarens status bedöms enligt det datum när ansökan lämnas in. Om företagaren förutom sig själv sysselsätter 1–5 personer men har permitterat sina anställda kan hen inte anses vara en ensamföretagare. Om företagaren har sagt upp sina anställda och är vid ansökans tidpunkt den enda som företaget sysselsätter, anses hen vara en ensamföretagare.

Mitt företag ägs av flera personer, men jag är själv den enda som arbetar där och har FöPL-försäkring. Vad gör vi?

Ensamföretagare som arbetar på heltid kan ansöka om stöd oberoende av företagets finansieringssätt. Ägarna kan inte ansöka om stödet för ensamföretagare om de inte bedriver affärsverksamhet ensam och på heltid.

Hur beviljas stödet om ensamföretagaren har flera företag?

Stödet för ensamföretagare beviljas per företagare. Om ensamföretagaren äger flera företag i vilka hen är den enda arbetstagare, beviljas understödet det företag i vilket företagaren bedriver verksamhet på heltid.

Kan en ensamföretagare i COVID-19-situationen ansöka om och få både stöd från kommunen och arbetslöshetsförmån? Hur påverkar de varandra?

Företagare kan ansöka om både understöd för ensamföretagare och utkomstskydd för arbetslösa. Stödformerna kombineras inte. Om man får den ena påverkar detta inte ens möjligheter att få även den andra, inte heller stödbeloppet.

Kan en ensamföretagare få stöd för flera företag?

Nej. En ensamföretagare kan bedriva affärsverksamhet på heltid i bara ett företag.

Kan en ensamföretagare som bedriver sin verksamhet som bisyssla få stöd?

Nej. Stödet förutsätter att företagaren bedriver sin verksamhet som huvudsyssla.

På vilka branscher kan man få stöd? Gäller stödet även jordbruksföretagare?

Stödet kan inte beviljas till företag som bedriver verksamhet inom jord-, fiske-, och skogsindustri och inte heller till företagsverksamhet som sysslar med bearbetning av jordbruksprodukter.

Kan ett företag få både stöd för ensamföretagare och stöd från Business Finland eller NTM-centralerna?

Stöd som beviljas av olika parter för att klara av coronasituationen ska inte användas samtidigt. Stöd kan inte beviljas två gånger för samma ändamål. Kommunen beviljar stödet för ensamföretagare. Företag med 1–5 anställda beviljas stöd av NTM-centralerna och större företag av Business Finland. Om ensamföretagaren tidigare har beviljats stöd för annat, icke-coronarelaterat ändamål, bedöms stödbehovet som vanligt med beaktande av bl.a. de minimis-bestämmelserna.

Källa: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista (på finska) och https://tem.fi/sv/anvisningar-for-kommuner-for-ansokan-om-statsunderstod-i-syfte-att-stodja-ensamforetagare-och-ordna-ansokan


Ensamföretagare i Borgnäs, Högfors, Kervo, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby:

YKSINYRITTÄJÄTUEN HAKU ON PÄÄTTYNYT 30.9.

Bekanta dig med anvisningarna: Stöd för ensamföretagare för att underlätta de ekonomiska svårigheterna orsakade av COVID-19-epidemin ansökningsanvisningar för företagare (pdf)

Om du har frågor eller behöver råd i hur man fyller i den elektroniska ansökningsblanketten, ring: tfn 050 523 8897, mån.–fre. kl. 9–15 eller boka tid hos Keukes företagsrådgivning via den elektroniska tidsbeställningen.

Om ditt företags hemkommun inte är i Keukes verksamhetsområde, ska du kontakta utvecklingsbolaget i ditt eget område eller företagsrådgivningen i ditt företags hemkommun.


I samarbete med:

 
 
 

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss och boka en gratis träff eller skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläret nedan.

 


 
 

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

Gå med i e-postlistan »

 

karta

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab
Puuvalonaukio 2D, 2. krs / 2. vån, 04200 Kerava / Kervo

Visa på kartan »

 

icon-phone.png

050 341 3210

icon-email.png

keuke@keuke.fi

 
 
© Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy 2017 | login Synergia Foxy
 
Produkter i korgen: 0  / Boka tid »  / Töm korgen